TAGS:
நினைந்தவர்புலம்பல் | Sad Memories | காமத்துப்பால் | Love | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள்,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english to tamil,section,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural
திருவள்ளுவரின் திருக்குறள்

உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால்
கள்ளினும் காமம் இனிது.நினைத்தாலும் தீராத பெரிய மகிழ்ச்சியைச் செய்தலால் ( உண்டபோது மட்டும் மகிழ்ச்சி தரும் ) கள்ளை விட காமம் இன்பமானதாகும்.முன்பு என் மனைவியுடன் கூடி அனுபவித்த இன்பத்தைப் பிரிந்திருக்கும் போது நினைத்தாலும் அது நீங்காத பெரு மகிழ்ச்சியைத் தருவதால் குடித்தால் மட்டுமே மகிழ்ச்சி தரும் கள்ளைக் காட்டிலும் காதல் இன்பமானது.


From thought of her unfailing gladness springs,
Sweeter than palm-rice wine the joy love brings.


Sexuality is sweeter than liquor, because when remembered, it creates a most rapturous delightullinum theeraap perumakizh seydhalaal
kallinum kaamam inidhu

எனைத்தொனறு இனிதேகாண் காமம்தாம் வீழ்வார்
நினைப்ப வருவதொன்று ஏல்.தாம் விரும்புகின்ற காதலர் தம்மை நினைத்தலும் பிரிவால் வரக்கூடிய துன்பம் இல்லாமல் போகின்றது. அதனால் காமம் எவ்வளவாயினும் இன்பம் தருவதே ஆகும்.நாம் விரும்புபவரைப் பிரிவிலும் நினைத்தால் பிரிவுத் துன்பம் வராது. அதனால் என்ன ஆனாலும் சரி, காதல் இனியதுதான்.


How great is love! Behold its sweetness past belief!
Think on the lover, and the spirit knows no grief.


Even to think of one's beloved gives one no pain. Sexuality, in any degree, is always delightful.enaiththonaru inidhe-kaan kaamamdhaam veezhvaar
ninaippa varuvadhondru ael

நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும்.தும்மல் வருவது போலிருந்து வாராமல் அடங்குகின்றதே! என் காதலர் என்னை நினைப்பவர் போலிருந்து நினையாமல் விடுகின்றாரோ?.எனக்குத் தும்மல் வருவது போல் வந்து அடங்கி விடுகிறது. அவர் என்னை நினைக்கத் தொடங்கி, நினைக்காமல் விடுவாரோ?.


A fit of sneezing threatened, but it passed away;
He seemed to think of me, but do his fancies stray?


I feel as if I am going to sneeze but do not, and (therefore) my beloved is about to think (of me) but does not.ninaippavar poandru ninaiyaarkol thummal
sinaippadhu poandru kedum

யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத்து எந்நெஞ்சத்து
ஓஒ உளரே அவர்.எம்முடைய நெஞ்சில் காதலராகிய அவர் இருக்கின்றாரே! ( அது போலவே) யாமும் அவருடைய நெஞ்சத்தில் நீங்காமல் இருக்கின்றோ‌மோ?.என் நெஞ்சத்தில் அவர் எப்போதும் இருக்கிறார். அவர் நெஞ்சத்தில் நானும் இருப்பேனா?.


Have I a place within his heart!
From mine, alas! he never doth depart.


He continues to abide in my soul, do I likewise abide in his ?.yaamum ulaengol avarnenjaththu en-nenjaththu
ohoh ulare avar

தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்
எம்நெஞ்சத்து ஓவா வரல்.தம்முடைய நெஞ்சில் எம்மை வரவிடாது காவல் கொண்ட காதலர், எம்முடைய நெஞ்சில் தாம் ஓயாமல் வரவதைப் பற்றி நாணமாட்டாரோ?.தம் நெஞ்சத்தில் என்னை விலக்கிவிட்ட அவர், என் நெஞ்சத்தில் மட்டும் ஓயாமல் வருவதற்கு வெட்கப் படமாட்டாரோ?.


Me from his heart he jealously excludes:
Hath he no shame who ceaseless on my heart intrudes?.


He who has imprisoned me in his soul, is he ashamed to enter incessantly into mine.thamnenjaththu emmaik katikondaar naanaarkol
emnenjaththu ovaa varal

மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடியான்
உற்றநாள் உள்ள உளேன்.காதலராகிய அவரோடு யான் பொருந்தியிருந்த நாட்களை நினைத்துக் கொள்வதால்தான் உயிரோடு இருக்கின்றேன்; வேறு எதனால் உயிர் வாழ்கின்றேன்?.அவரோடு கூடி வாழ்ந்த நாள்களின் நினைவுகளை நினைப்பதால்தான் நான் இன்னும் உயிர் வாழ்கிறேன். இல்லை என்றால், வேறு எதனால் வாழ்வேன்?.


How live I yet? I live to ponder o'er
The days of bliss with him that are no more.


I live by remembering my (former) intercourse with him; if it were not so, how could I live ?.matriyaan ennulen manno avaroti-yaan
utranaal ulla ulen

மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.( காதலரை ) மறந்தறியாமல் நினைத்தாலும் உள்ளத்தைப் பிரிவுத் துன்பம் சுடுகின்றதே! நினைக்காமல் மறந்து விட்டால் என்ன ஆவேனோ?.அந்த நாள்களின் நினைவுகளை மறவாமல் நினைத்தாலும் என் நெஞ்சு சுடும்; அப்படி இருக்க மறந்தால் வாழ்வது எப்படி?.


If I remembered not what were I then? And yet,
The fiery smart of what my spirit knows not to forget!.


I have never forgotten (the pleasure); even to think of it burns my soul; could I live, if I should ever forget it ?.marappin evanaavan markol marappariyaen
ullinum ullam sudum

எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ
காதலர் செய்யும் சிறப்பு.காதலரை எவ்வளவு மிகுதியாக நினைத்தாலும் அவர் என்மேல் சினங்கொள்ளார்; காதலர் செய்யும் சிறந்த உதவி அத்தன்மையானது அன்றோ!.அவரை நான் எப்படி எண்ணினாலும் கோபப்படமாட்டார்; அன்புள்ள அவர் எனக்குத் தரும் இன்பம் அத்தகையது அன்றோ!.


My frequent thought no wrath excites. It is not so?
This honour doth my love on me bestow.


He will not be angry however much I may think of him; is it not so much the delight my beloved affords me ? .enaiththu ninaippinum kaayaar anaiththandroa
kaadhalar seyyum sirappu

விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து.நாம் இருவரும் வேறு அல்லேம் என்று அடிக்கடி சொல்லும் அவர் இப்போது அன்பு இல்லாதிருத்தலை மிக நினைத்து என் இனிய உயிர் அழிகின்றது.நம் உயிர் வேறு அல்ல; ஒன்றே என்று முன்பு சொன்ன அவரின் இப்போதைய கருணையற்ற தன்மையை அதிகம் எண்ணி, என் உயிர் போய்க்கொண்டே இருக்கிறது.


Dear life departs, when his ungracious deeds I ponder o'er,
Who said erewhile, 'We're one for evermore'.


My precious life is wasting away by thinking too much on the cruelty of him who said we were not different.viliyumen innuyir vaerallam enpaar
aliyinmai aatra ninaindhu

விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி.தி்ங்களே! பிரியாமல் இருந்து இறுதியில் பிரிந்து சென்ற காதலரை என் கண்ணால் தேடிக் காணும்படியாக நீ மறைந்து விடாமல் இருப்பாயாக!.திங்களே! பிரியாமலிருந்து இறுதியில் பிரிந்து சென்ற காதலரை என் கண்ணால் தேடிக் காணும்படியாக நீ மறைந்து விடாமல் இருப்பாயாக!.


Set not; so may'st thou prosper, moon! that eyes may see
My love who went away, but ever bides with me.


May you live, O Moon! Do not set, that I mine see him who has departed without quitting my soul.vitaa-adhu sendraaraik kanninaal kaanap
pataa-adhi vaazhi madhi