TAGS:
புலவி | Pouting | காமத்துப்பால் | Love | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள்,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english to tamil,section,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural
திருவள்ளுவரின் திருக்குறள்

அதிகாரம்/Chapter: புலவி / Pouting

புல்லா திராஅப் புலத்தை அவர்உறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது.



( ஊடும்போது அவர் அடைகின்ற) துன்ப நோயைச் சிறிது காண்போம்; அதற்காக அவரைத் தழுவாமலிருந்து பிணங்குவாயாக.



நாம் ஊடும்போது அவர் அடையும் காதல் வேதனையை நாமும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம்; அதனால் அவரைத் தழுவாதே; ஊடல் செய்.


Be still reserved, decline his profferred love;
A little while his sore distress we 'll prove.


Let us witness awhile his keen suffering; just feign dislike and embrace him not.



pullaa thiraaap pulaththai avar-urum
allalnoai kaankam siridhu

உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்.



உப்பு, உணவில் அளவோடு அமைந்திருப்பதைப் போன்றது ஊடல்; ஊடலை அளவு கடந்து நீட்டித்தல், அந்த உப்பு சிறிதளவு மிகுதியாக இருப்பதைப் போன்றது.



உணவின் அளவிற்கு ஏற்ப உப்பின் அளவு அமைவதை போல், கலவி இன்பத்திற்கு வேண்டும் அளவிற்கு ஏற்ப ஊடல் அமையட்டும்; அதை அளவு கடந்து கொஞ்சம் நீட்டினாலும், உப்பின் அளவைக் கூட்டுவது போல் ஆகும்.


A cool reserve is like the salt that seasons well the mess,
Too long maintained, 'tis like the salt's excess.


A little dislike is like salt in proportion; to prolong it a little is like salt a little too much.



uppamain thatraal pulavi adhusiridhu
mikkatraal neela vidal

அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்.



தம்மோடு பிணங்கியவரை ஊடலுணர்த்தித் தழுவாமல் விடுதல், துன்பத்தால் வருந்தியவரை மேலும் துன்ப நோய் செய்து வரத்தினாற் போன்றது.



தன்னுடன் ஊடல் கொண்ட மனைவியின் ஊடலை நீக்கிக் கூடாமல் போவது, ஏற்கனவே துன்பப்பட்டவர்களுக்கு மேலும் அதிகத் துன்பத்தைக் கொடுத்தது போலாம்.


'Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved;
To leave the grieving one without a fond embrace.


For men not to embrace those who have feigned dislike is like torturing those already in agony.



alandhaarai allalnoai seydhatraal thammaip
pulandhaaraip pullaa vidal

ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று.



பிணங்கியவரை ஊடலுணர்த்தி அன்பு செய்யாமல் இருத்தல், முன்னமே வாடியுள்ள கொடியை அதன் அடியிலேயே அறுத்தல் போன்றது.



தன்னுடன் ஊடல் கொண்ட மனைவிக்கு அவள் ஊடலைத் தெளிவுபடுத்தி, அவளுடன் கூடாமல் போவது, முன்பே நீர் இல்லாமல் வாடிய கொடியை அடியோடு அறுத்தது போலாம்.


To use no kind conciliating art when lover grieves,
Is cutting out the root of tender winding plant that droops.


Not to reconcile those who have feigned dislike is like cutting a faded creeper at its root.



ooti yavarai unaraamai vaatiya
valli mudhalarin thatru

நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை
பூஅன்ன கண்ணார் அகத்து.



நல்ல பண்புகள் அமைந்த நல்ல ஆடவர்க்கு அழகு, மலர் போன்ற கண்களை உடைய மகளிரின் நெஞ்சம் விளையும் ஊடலின் சிறப்பே ஆகும்.



நல்ல குணங்களால் உயர்ந்தவருக்கு அழகு தருவது, பூப்போன்ற கண்ணை உடைய மனைவியின் மனத்தே நடக்கும் ஊடலின் மிகுதியே.


The Even to men of good and worthy mind, the petulance
Of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace.


An increased shyness in those whose eyes are like flowers is beautiful even to good and virtuous husbands.



nalaththakai nallavarkku aeer pulaththakai
pooanna kannaar akaththu

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று.



பெரும் பிணக்கும் சிறு பிணக்கும் இல்லாவிட்டால், காமம் மிகப் பழுத்த பழமும் முற்றாத இளங்காயும் போல் பயன்படாததாகும்.



வளர்ந்த ஊடலாகிய துனியும், இளம் ஊடலாகிய புலவியும் இல்லாது போய்விட்டால், காதல் நிறைந்த இல்லறம், முதிர்ந்த பழமும் இளங்காயும் போல் ஆகிவிடும்.


Love without hatred is ripened fruit;
Without some lesser strife, fruit immature.


Sexual pleasure, without prolonged and short-lived dislike, is like too ripe, and unripe fruit.



thuniyum pulaviyum illaayin kaamam
kaniyum karukkaayum atru

ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவ தன்றுகொல் என்று.



கூடியிருக்கும் இன்பம் இனிமேல் நீட்டிக்காதோ என்று ஏங்கி எண்ணுவதால் ஊடியிருத்தலினும் காதலர்க்கு ஒருவகைத் துன்பம் இருக்கின்றது.



இனிக் கலவி நீளுமோ நீளாதோ என்று எண்ணுவதால், இன்பத்திற்கு இன்றியமையாத ஊடலிலும் ஒரு துன்பம் உண்டு.


A lovers' quarrel brings its pain, when mind afraid
Asks doubtful, 'Will reunion sweet be long delayed?'.


The doubt as to whether intercourse would take place soon or not, creates a sorrow (even) in feigned dislike.



oodalin untaangoar thunpam punarvadhu
needuva thandrukol endru

நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென்று அஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி.



நம்மால் இவர் வருந்தினார் என்று அந்த வருத்தத்தை அறிகின்ற காதலர் இல்லாதபோது, வருந்துவதால் பயன் என்ன?.



இவர் நமக்காக வருந்தினார் என்று அவ் வருத்தத்தை அறியும் அன்பரைப் பெறாதபோது, ஒருவர் வருந்துவதால் என்ன பயன்?.


What good can grieving do, when none who love
Are there to know the grief thy soul endures?.


What avails sorrow when I am without a wife who can understand the cause of my sorrow?.



noadhal evanmatru nondhaarendru aqdhariyum
kaadhalar illaa vazhi

நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது.



நீரும் நிழலை அடுத்திருப்பதே இனிமையானது; அதுபோல், ஊடலும் அன்பு செலுத்துவோரிடத்தில் கொள்வதே இன்பமானது.



நீரும்கூட வெயிலுக்குக் கீழ் இராமல் நிழலுக்குக் கீழ் இருப்பது இனிமை; ஊடலும் அன்புள்ளவரிடம் மட்டுமே இனிமை ஆனது.


Water is pleasant in the cooling shade;
So coolness for a time with those we love.


Like water in the shade, dislike is delicious only in those who love.



neerum nizhaladhu inidhae pulaviyum
veezhunar kannae inidhu

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என்நெஞ்சம்
கூடுவேம் என்பது அவா.



ஊடல் கொண்ட‌போது உணர்த்தி மகிழ்விக்காமல் வாட விடுகின்றவரோடு என் நெஞ்சம் கூடியிருப்போம் என்று முயல்வதற்குக் காரணம் அதன் ஆசையே.



ஊடி, என் நெஞ்சை வாட விட்டிருப்பவனோடும் கூடுவோம் என்று என் நெஞ்சம் முயல்வதற்குக் காரணம் ஆசையே.


Of her who leaves me thus in variance languishing,
To think within my heart with love is fond desire.


It is nothing but strong desire that makes her mind unite with me who can leave her to her own dislike.



oodal unanga viduvaaroadu en-nenjam
kooduvaem enpadhu avaa