TAGS:
அறன் வலியுறுத்தல் | Assertion of the Strength of Virtue | அறத்துப்பால் | Virtue | thirukural,thirukkural,tirukural,tirukkural, திருவள்ளுவர் திருக்குறள்,thiruvalluvar,thirukural chapter,athigaram,kural,english to tamil,section,tamil thirukural,english couplets,thirukural search,tamil tutorial,thirukural in tamil,learn thirukural
திருவள்ளுவரின் திருக்குறள்

சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும்: செல்வத்தையும் அளிக்கும்: ஆகையால் உயிர்க்கு அத்தகைய அறத்தை விட நன்மையானது வேறு யாது?.அறம், நான்கு பேர் முன் நமக்கு மேன்மையைத் தரும்; நல்ல செல்வத்தையும் கொடுக்கும். இத்தகைய அறத்தைக் காட்டிலும் மேன்மையானது நமக்கு உண்டா?.


It yields distinction, yields prosperity; what gain
Greater than virtue can a living man obtain


Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess ?sirappueenum selvamum eenum aRaththinooungu
aakkam evanoe uyirkku

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.ஒரு வருடைய வாழ்கைக்கு அறத்தை விட நன்மையானதும் இல்லை: அறத்தை போற்றாமல் மறப்பதை விடக்கொடியதும் இல்லை.அறம் செய்வதை விட நன்மையும் இல்லை. அதைச் செய்ய மறப்பதைவிட கெடுதியும் இல்லை.


No greater gain than virtue aught can cause;
No greater loss than life oblivious of her laws


There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the forgetfulness of itaRaththinooungu aakkamum illai adhanai
maRaththalin oongillai Kaedu

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.செய்யக்கூடிய வகையால், எக்காரணத்தாலும் விடாமல் செல்லுமிடமெல்லாம் அறச்செயலைப் போற்றிச் செய்ய வேண்டும்.இடைவிடாமல் இயன்ற மட்டும் எல்லா இடங்களிலும் அறச்செயலைச் செய்க.


To finish virtue's work with ceaseless effort strive,
What way thou may'st, where'er thou see'st the work may thrive


As much as possible, in every way, incessantly practise virtueollum Vakaiyaan aRavinai Ovaadhe
sellumvaai ellaaGn cheyal

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற.ஒருவன் தன்மனதில் குற்றம் இல்லாதவானாக இருக்க வேண்டும். அறம் அவ்வளவே: மனத்தூய்மை இல்லாத மற்றவை ஆரவாரத் தன்மை உடையவை.மனத்து அளவில் குற்றம் இல்லாதவனாய் ஆகுக; அறம் என்பது அவ்வளவே; பிற வார்த்தை நடிப்பும், வாழ்க்கை வேடங்களுக்கும் மற்றவர் அறியச் செய்யப்படும் ஆடம்பரங்களே.


Spotless be thou in mind! This only merits virtue's name;
All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim


Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain showmanaththukkaN maasilan aadhal anaiththaRan
aakula neera piRa

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய இந்த நான்கு குற்றங்களுக்கும் இடங்கொடுக்காமல் அவற்றைக் கடித்து ஒழுகுவதே அறமாகும்.பிறர் மேன்மை கண்டு பொறாமை, புலன்கள் போகும் வழிச் செல்லும் ஆசை, இவை தடைபடும் போது வரும் கோபம், கோபத்தில் பிறக்கும் தீய சொல் எனும் இந்நான்கையும் விலக்கித் தொடர்ந்து செய்யப்படுவது அறம்.


'Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath,
Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path


That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speechazhukkaaRu avaavekuLi innaachchol naankum
izhukkaa iyandradhu aRam

அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை.இளைஞராக உள்ளவர், பிற்காலத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணாமல் அறம் செய்ய வேண்டும். அதுவே உடல் அழியும் காலத்தில் அழியா துணையாகும்.முதுமையில் செய்யலாம் என எண்ணாமல் இப்போதே அறத்தைச் செய்க; அந்த அறம் நாம் அழியும் போது தான் அழியாமல் நமக்கு துணை ஆகும்.


Do deeds of virtue now Say not, 'To-morrow we'll be wise';
Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies


Defer not virtue to another day; receive her now; and at the dying hour she will be your undying friendandraRivaam ennaadhu aRanjeyka matradhu
pondrungaal pondraath thunai

அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.பல்லக்கை சுமப்பவனும் அதன்மேலிருந்து ஊர்ந்து செல்லுவோனுமாகிய அவர்களிடையே அறத்தின் பயன் இஃது என்று கூறவேண்டா.அறத்தைச் செய்வதால் வரும் பயன் இது என்று நூல்களைக் கொண்டு மெய்ப்பிக்க வேண்டியது இல்லை. பல்லக்கைத் தூக்கிச் செல்பவனையும் அதில் பயணிப்பவனையும் கண்ட அளவில் பயனை அறியலாம்.


Needs not in words to dwell on virtue's fruits: compare
The man in litter borne with them that toiling bear


The fruit of virtue need not be described in books; it may be inferred from seeing the bearer of a palanquin and the rider thereinaRaththaaRu ithuvena vaeNtaa sivikai
poRuththaanodu oorndhaan idai

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.ஒருவன் அறம் செய்ய தவறிய நாள் ஏற்படாதவாறு அறத்தை செய்வானானால் அதுவே அவன் உடலோடு வாழும் நாள் வரும் பிறவி வழியை அடைக்கும் கல்லாகும்.அறத்தை செய்யாது விட்ட நாள் இல்லை என்று சொல்லும்படி ஒருவன் அறம் செய்தால், அச்செயலே, அவன் திரும்பப் பிறக்கும் வழியை அடைக்கும் கல் ஆகும்.


If no day passing idly, good to do each day you toil,
A stone it will be to block the way of future days of moil


If one allows no day to pass without some good being done, his conduct will be a stone to block up the passage to other birthsveezhnhaaL Pataaamai nandraatrin aqdhoruvan
vaazhnhaaL vazhiyataikkum kal

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல.அறநெறியில் வாழ்வதன் பயனாக வருவதே இன்பமாகும். அறத்தோடு பொருந்தாமல் வருவன எல்லாம் இன்பம் இல்லாதவை: புகழும் இல்லாதவை.அறத்துடன் வருவதே இன்பம்; பிற வழிகளில் வருவன துன்பமே; புகழும் ஆகா.


What from virtue floweth, yieldeth dear delight;
All else extern, is void of glory's light


Only that pleasure which flows from domestic virtue is pleasure; all else is not pleasure, and it is without praiseaRaththaan varuvadhe inpam MatRellaam
puRaththa pukazhum ila

செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி.ஒருவன் வாழ்நாளில் முயற்சி மேற்கொண்டு செய்யத்தக்கது அறமே. செய்யாமல் காத்து கொள்ளத்தக்கது பழியே.ஒருவன் செய்யத் தக்கது அறமே; விட்டுவிடத் தக்கவை தீய செயல்களே.


'Virtue' sums the things that should be done;
'Vice' sums the things that man should shun


That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shunseyaRpaala thoarum aRanae oruvaRku
uyaRpaala thorum pazhi