வீடியோ பதிவுகள்
1 Part-1 Ungal Thegathinunle Theivathai Kanalaam /உங்கள் தேகத்தினுள்ளே தெய்வத்தை காணலாம்
2 Part 2 - Ungal Thegathinunle Theivathai Kanalaam /உங்கள் தேகத்தினுள்ளே தெய்வத்தை காணலாம்
3 Part 1 - Aasaiyai kadanthu! Aanandhathai Noki!! / ஆசையை கடந்து! ஆனந்தத்தை நோக்கி!!
4 Part 2 - Aasaiyai kadanthu! Aanandhathai Noki!! / ஆசையை கடந்து! ஆனந்தத்தை நோக்கி!!
5 Part 3 - Aasaiyai kadanthu! Aanandhathai Noki!! / ஆசையை கடந்து! ஆனந்தத்தை நோக்கி!!
6 Part 4 - Aasaiyai kadanthu! Aanandhathai Noki!! / ஆசையை கடந்து! ஆனந்தத்தை நோக்கி!!
7 Part 5 - Aasaiyai kadanthu! Aanandhathai Noki!! / ஆசையை கடந்து! ஆனந்தத்தை நோக்கி!!
8 Part 6 - Aasaiyai kadanthu! Aanandhathai Noki!! / ஆசையை கடந்து! ஆனந்தத்தை நோக்கி!!
9 Part 7 - Aasaiyai kadanthu! Aanandhathai Noki!! / ஆசையை கடந்து! ஆனந்தத்தை நோக்கி!!
10 Part 8 -Aasaiyai kadanthu! Aanandhathai Noki!! / ஆசையை கடந்து! ஆனந்தத்தை நோக்கி!!
11 Part 1 - Panjaatchara Ragasiyam/பஞ்சாட்சர இரகசியம்
12 Part 2 - Panjaatchara Ragasiyam/பஞ்சாட்சர இரகசியம்
13 Part 3 - Panjaatchara Ragasiyam/பஞ்சாட்சர இரகசியம்
14 Part 4 - Panjaatchara Ragasiyam/பஞ்சாட்சர இரகசியம்
15 Part 1 - Maname Kelvi Maraname Bathil / மனமே கேள்வி ! மரணமே பதில்
16 Part 1 - Sagakalvi Vallalar
17 Part 2 - Sagakalvi Vallalar
18 Part 3 - Sagakalvi Vallalar
19 Part 4 - Sagakalvi Vallalar
20 Part 5 - Sagakalvi Vallalar