பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல்

107.  பன்னீர் உயிர் உம் க ச த ந ப ம வ ய
ஞ ங ஈர் ஐந்து உயிர்மெய் உம் மொழி முதல்

108.  உ ஊ ஒ ஓ அல ஒடு வ முதல்

109.  அ ஆ உ ஊ ஓ ஔ ய முதல்

110.  அ ஆ எ ஒ ஓடு ஆகும் ஞ முதல்

111.  சுட்டு யா எகர வினா வழி அ ஐ
ஒட்டி ங உம் முதல் ஆகும் ஏ