பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல்

145.  அன் ஆன் அள் ஆள் அர் ஆர் ப மார்
அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன்
அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊர்
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர்
ஈயர் க ய உம் என்ப உம் பிற உம்
வினையின் விகுதி பெயரின் உம் சில ஏ