பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல்
நன்னூல்  » சொல்லதிகாரம்  » பொதுவியல்  » தொகைநிலை தொடர்மொழி

366.  பெயர் ஒடு பெயர் உம் வினை உம் வேற்றுமை
முதலிய பொருளின் அவற்றின் உருபு இடை
ஒழிய இரண்டு முதல் ஆ தொடர்ந்து ஒரு
மொழி போல் நடப்பன தொகைநிலை தொடர்ச்சொல்

367.  வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை
அன்மொழி என அ தொகை ஆறு ஆகும்

368.  இரண்டு முதல் ஆ இடை ஆறு உருபு உம்
வெளிப்படல் இல்லது வேற்றுமைத்தொகை ஏ

369.  காலம் கரந்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை

370.  பண்பு ஐ விளக்கும் மொழி தொக்கன உம்
ஒரு பொருள் கு இரு பெயர் வந்த உம் குணத்தொகை

371.  உவம உருபு இலது உவமத்தொகை ஏ

372.  போல புரைய ஒப்ப உறழ
மான கடுப்ப இயைய ஏய்ப்ப
நேர நிகர அன்ன இன்ன
என்ப உம் பிற உம் உவமத்து உருபு ஏ

373.  எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல்
எனும் நான்கு அளவை உள் உம் இலது அ தொகை

374.  ஐம் தொகை மொழி மேல் பிற தொகல் அன்மொழி

375.  முன் மொழி பின் மொழி பல் மொழி புற மொழி
எனும் நான்கு இடத்து உம் சிறக்கும் தொகை பொருள்

376.  வல் ஒற்று வரின் ஏ இடத்தொகை ஆகும்
மெல் ஒற்று வரின் ஏ பெயர்த்தொகை ஆகும்

377.  உயர்திணை உம்மைத்தொகை பலர் ஈறு ஏ

378.  தொக்குழி மயங்குந இரண்டு முதல் ஏழ்
எல்லை பொருளின் மயங்கும் என்ப