பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல்
நன்னூல்  » சொல்லதிகாரம்  » பொதுவியல்  » வழாநிலை வழுவமைதி

380.  திணை ஏ பால் இடம் பொழுது வினா இறை
மரபு ஆம் ஏழ் உம் மயங்கின் ஆம் வழு ஏ

381.  ஐயம் திணை பால் அ அ பொதுவின் உம்
மெய் தெரி பொருள் மேல் அன்மை உம் விளம்புப

382.  உயர்திணை தொடர்ந்த பொருள் முதல் ஆறு உம்
அதன் ஒடு சார்த்தின் அ திணை முடிபின

383.  திணை பால் பொருள் பல விரவின சிறப்பின் உம்
மிகவின் உம் இழிபின் உம் ஒரு முடிபின ஏ

384.  உவப்பின் உம் உயர்வின் உம் சிறப்பின் உம் செறலின் உம்
இழிப்பின் உம் பால் திணை இழுக்கின் உம் இயல்பு ஏ

385.  ஒருமையின் பன்மை உம் பன்மையின் ஒருமை உம்
ஓர் இடம் பிற இடம் தழுவல் உம் உள ஏ

386.  தரல் வரல் கொடை செலல் சாரும் படர்க்கை
எழுவாய் இரண்டு உம் எஞ்சிய ஏற்கும்

387.  இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என காலம் மூன்று ஏ

388.  மு காலத்தின் உம் ஒத்து இயல் பொருள் ஐ
செப்புவர் நிகழும் காலத்து ஆன் ஏ

389.  விரைவின் உம் மிகவின் உம் தெளிவின் உம் இயல்பின் உம்
பிறழ உம் பெறூஉம் மு காலம் உம் ஏற்புழி

390.  அறிவு அறியாமை ஐயுறல் கொளல் கொடை
ஏவல் தரும் வினா ஆறு உம் இழுக்கார்

391.  சுட்டு மறை நேர் ஏவல் வினாதல்
உற்றது உரைத்தல் உறுவது கூறல்
இனமொழி எனும் எண் இறை உள் இறுதி
நிலவிய ஐந்து உம் அ பொருண்மையின் நேர்ப

392.  வினாவின் உம் செப்பின் உம் விரவா சினை முதல்

393.  எ பொருள் எ சொலின் எ ஆறு உயர்ந்தோர்
செப்பினர் அ படி செப்புதல் மரபு ஏ

394.  வேறு வினை பல் பொருள் தழுவிய பொது சொல் உம்
வேறு அவற்று எண் உம் ஓர் பொது வினை வேண்டும்

395.  வினை சார்பு இனம் இடம் மேவி விளங்கா
பல பொருள் ஒரு சொல் பணிப்பர் சிறப்பு எடுத்து ஏ

396.  எழுத்து இயல் திரியா பொருள் திரி புணர்மொழி
இசை திரிபு ஆல் தெளிவு எய்தும் என்ப

397.  ஒரு பொருள் மேல் பல பெயர் வரின் இறுதி
ஒரு வினை கொடுப்ப தனியும் ஒரோ வழி

398.  திணை நிலம் சாதி குடி ஏ உடைமை
குணம் தொழில் கல்வி சிறப்பு ஆம் பெயர் ஓடு
இயற்பெயர் ஏற்றிடின் பின் வரல் சிறப்பு ஏ

399.  படர்க்கை மு பெயர் ஓடு அணையின் சுட்டு
பெயர் பின் வரும் வினை எனின் பெயர் கு எங்கு உம்
மருவும் வழக்கு இடை செய்யுள் கு ஏற்புழி

400.  அசைநிலை பொருள்நிலை இசைநிறை கு ஒரு சொல்
இரண்டு மூன்று நான்கு எல்லை முறை அடுக்கும்

401.  இரட்டைக்கிளவி இரட்டு இன் பிரிந்து இசையா

402.  ஒரு பொருள் பல் பெயர் பிரிவு இல வரையார்

403.  ஒருபொருட்பன்மொழி சிறப்பின் இன் வழா

404.  இனைத்து என்று அறி பொருள் உலகின் இலா பொருள்
வினைப்படுத்து உரைப்பின் உம்மை வேண்டும்

405.  செயப்படுபொருள் ஐ செய்தது போல
தொழிற்பட கிளத்தல் உம் வழக்கின் உள் உரித்து ஏ

406.  பொருள் முதல் ஆறு ஆம் அடை சேர் மொழி இனம்
உள்ள உம் இல்ல உம் ஆம் இரு வழக்கின் உம்

407.  அடை மொழி இனம் அல்லது உம் தரும் ஆண்டு உறின்

408.  அடை சினை முதல் முறை அடைதல் உம் ஈர் அடை
முதல் ஓடு ஆதல் உம் வழக்கு இயல் ஈர் அடை
சினை ஒடு செறிதல் உம் மயங்கல் உம் செய்யுள் கு ஏ

409.  இயற்கை பொருள் ஐ இற்று என கிளத்தல்

410.  காரணம் முதல் ஆ ஆக்கம் பெற்று உம்
காரணம் இன்றி ஆக்கம் பெற்று உம்
ஆக்கம் இன்றி காரணம் அடுத்து உம்
இருமை உம் இன்றி உம் இயலும் செயும் பொருள்

411.  தம் பால் இல்லது இல் எனின் இனன் ஆய்
உள்ளது கூறி மாற்றி உம் உள்ளது
சுட்டி உம் உரைப்பர் சொல் சுருங்குதல் கு ஏ

412.  ஈ தா கொடு எனும் மூன்று உம் முறை ஏ
இழிந்தோன் ஒப்போன் மிக்கோன் இரப்பு உரை

413.  முன்னத்தின் உணரும் கிளவி உம் உள ஏ

414.  கேட்குந போல உம் கிளக்குந போல உம்
இயங்குந போல உம் இயற்றுந போல உம்
அஃறிணை மருங்கின் உம் அறையப்படும் ஏ

415.  உருவக உவமை இல் திணை சினை முதல்கள்
பிறழ்தல் உம் பிற உம் பேணினர் கொளல் ஏ