பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல்

103.  தொல்லை வடிவின எல்லா எழுத்து உம் ஆண்டு
எய்தும் எகர ஒகர மெய் புள்ளி