பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல்

325.  செய்பவன் கருவி நிலம் செயல் காலம்
செய் பொருள் ஆறு உம் தருவது வினை ஏ

326.  பொருள் முதல் ஆறின் உம் தோற்றி முன் ஆறன் உள்
வினை முதல் மாத்திரை விளக்கல் வினைக்குறிப்பு ஏ

327.  அவை தாம்
முற்று உம் பெயர் வினை எச்சம் உம் ஆகி
ஒன்றன் கு உரிய உம் பொது உம் ஆகும்