பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல்
நன்னூல்  » சொல்லதிகாரம்  » உரியியல்

447.  பல் வகை பண்பு உம் பகர் பெயர் ஆகி
ஒரு குணம் பல குணம் தழுவி பெயர் வினை
ஒருவா செய்யுள் கு உரியன உரிச்சொல்

448.  உயிர் உயிர் அல்லது ஆம் பொருள் குணம் பண்பு ஏ

449.  ஒன்று முதல் ஆ கீழ் கொண்டு மேல் உணர்தலின்
ஓர் அறிவு ஆதி ஆ உயிர் ஐந்து ஆகும்

450.  புல் மரம் முதல உற்று அறியும் ஓர் அறிவு உயிர்

451.  முரள் நந்து ஆதி நா அறிவு ஒடு ஈர் அறிவு உயிர்

452.  சிதல் எறும்பு ஆதி மூக்கு அறிவின் மூ அறிவு உயிர்

453.  தும்பி வண்டு ஆதி கண் அறிவின் நால் அறிவு உயிர்

454.  வானவர் மக்கள் நரகர் விலங்கு புள்
ஆதி செவி அறிவு ஓடு ஐ அறிவு உயிர் ஏ

455.  உணர்வு இயல் ஆம் உயிர் ஒன்று உம் ஒழித்த
உடல் முதல் அனைத்து உம் உயிர் அல் பொருள் ஏ

456.  ஒற்றுமை நயத்தின் ஒன்று என தோன்றின் உம்
வேற்றுமை நயத்தின் வேறு ஏ உடல் உயிர்

457.  அறிவு அருள் ஆசை அச்சம் மானம்
நிறை பொறை ஓர்ப்பு கடைப்பிடி மையல்
நினைவு வெறுப்பு உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி
துணிவு அழுக்காறு அன்பு எளிமை எய்த்தல்
துன்பம் இன்பம் இளமை மூப்பு இகல்
வென்றி பொச்சாப்பு ஊக்கம் மறம் மதம்
மறவி இனைய உடல் கொள் உயிர் குணம்

458.  துய்த்தல் துஞ்சல் தொழுதல் அணிதல்
உய்த்தல் ஆதி உடல் உயிர் தொழில் குணம்

459.  பல் வகை வடிவு இரு நாற்றம் ஐ வண்ணம்
அறு சுவை ஊறு எட்டு உயிர் அல் பொருள் குணம்

460.  தோன்றல் மறைதல் வளர்தல் சுருங்கல்
நீங்கல் அடைதல் நடுங்கல் இசைத்தல்
ஈதல் இன்னன இரு பொருள் தொழில் குணம்

461.  சால உறு தவ நனி கூர் கழி மிகல்

462.  கடி என் கிளவி காப்பு ஏ கூர்மை
விரை ஏ விளக்கம் அச்சம் சிறப்பு ஏ
விரைவு ஏ மிகுதி புதுமை ஆர்த்தல்
வரைவு ஏ மன்றல் கரிப்பின் ஆகும்

463.  மாற்றம் நுவற்சி செப்பு உரை கரை நொடி இசை
கூற்று புகறல் மொழி கிளவி விளம்பு அறை
பாட்டு பகர்ச்சி இயம்பல் சொல் ஏ

464.  முழக்கு இரட்டு ஒலி கலி இசை துவை பிளிறு இரை
இரக்கு அழுங்கு இயம்பல் இமிழ் குளிறு அதிர் குரை
கனை சிலை சும்மை கௌவை கம்பலை
அரவம் ஆர்ப்பு ஓடு இன்னன ஓசை

465.  இன்னது இன்னுழி இன்னணம் இயலும்
என்று இசை நூல் உள் குண குணிப்பெயர்கள்
சொல்லாம் பரத்தலின் பிங்கலம் முதல் ஆ
நல்லோர் உரிச்சொல் இல் நயந்தனர் கொளல் ஏ

466.  சொல் தொறு உம் இற்று இதன் பெற்றி என்று அனைத்து உம்
முற்ற மொழிகுறின் முடிவு இல ஆதலின்
சொற்றவற்று இயல் ஆன் மற்றைய பிற உம்
தெற்று என உணர்தல் தெள்ளியோர் திறன் ஏ

467.  பழையன கழிதல் உம் புதியன புகுதல் உம்
வழு அல கால வகையின் ஆன் ஏ