பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல்
நன்னூல்  » சொல்லதிகாரம்  » இடையியல்

425.  வேற்றுமை வினை சாரியை ஒப்பு உருபுகள்
தத்தம் பொருள இசைநிறை அசைநிலை
குறிப்பு என் எண் பகுதியின் தனித்து இயல் இன்றி
பெயரின் உம் வினையின் உம் பின் முன் ஓர் இடத்து
ஒன்று உம் பல உம் வந்து ஒன்றுவது இடைச்சொல்

426.  தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு
எதிர்மறை எச்சம் வினா விழைவு ஒழியிசை
பிரிப்பு கழிவு ஆக்கம் இன்னன இடை பொருள்

427.  பிரிநிலை வினா எண் ஈற்றசை தேற்றம்
இசைநிறை என ஆறு ஏகாரம் ஏ

428.  ஒழியிசை வினா சிறப்பு எதிர்மறை தெரிநிலை
கழிவு அசைநிலை பிரிப்பு என எட்டு ஓ ஏ

429.  வினை பெயர் குறிப்பு இசை எண் பண்பு ஆறின் உம்
என எனும் மொழி வரும் என்று உம் அற்று ஏ

430.  எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை
தெரிநிலை ஆக்கம் ஓடு உம்மை எட்டு ஏ

431.  முற்று உம்மை ஒரோ வழி எச்சம் உம் ஆகும்

432.  செவ்வெண் ஈற்றது ஆம் எச்ச உம்மை

433.  பெயர்ச்செவ்வெண் ஏ என்றா எனா எண்
நான்கு உம் தொகை பெறும் உம்மை என்று என ஓடு
இ நான்கு எண் உம் அஃது இன்றி உம் இயலும்

434.  என்று உம் என உம் ஒடு உம் ஒரோ வழி
நின்று உம் பிரிந்து எண் பொருள் தொறு உம் நேரும்

435.  வினை ஒடு வரின் உம் எண் இனைய ஏற்பன

436.  விழைவு ஏ காலம் ஒழியிசை தில் ஏ

437.  மன் ஏ அசைநிலை ஒழியிசை ஆக்கம்
கழிவு மிகுதி நிலைபேறு ஆகும்

438.  வினைமாற்று அசைநிலை பிறிது எனும் மற்று ஏ

439.  மற்றையது என்பது சுட்டியதன் கு இனம்

440.  கொல் ஏ ஐயம் அசைநிலை கூற்று ஏ

441.  ஒடு உம் தெய்ய உம் இசைநிறை மொழி ஏ

442.  அந்தில் ஆங்கு அசைநிலை இட பொருள ஏ

443.  அம்ம உரையசை கேண்மின் என்று ஆகும்

444.  மா என் கிளவி வியங்கோள் அசைச்சொல்

445.  மியா இக மோ மதி அத்தை இத்தை
வாழிய மாள ஈ யாழ முன்னிலை அசை

446.  யா கா பிற பிறக்கு அரோ போ மாது இகும்
சின் குரை ஓரும் போலும் இருந்து இட்டு
அன்று ஆம் தாம் தான் கின்று நின்று அசைமொழி