நேமிநாதம்
நேமிநாதம்  » பாயிரம்  » கடவுள் வாழ்த்து


« பாயிரம் 
அவையடக்கம் » 


1.  மலர் தலை உலகின் மல்கு இருள் அகல
இலகு ஒளி பரப்பி யாவை உம் விளக்கும்
பரிதி இன் ஒரு தான் ஆகி முதல் ஈறு
ஒப்பு அளவு ஆசை முனிவு இகந்து உயர்ந்த
அற்புத மூர்த்தி தன் அலர்தரு தன்மையின்


« பாயிரம் 
அவையடக்கம் »