பட்டினச் சித்தர் ஞானம்
TAGS:
pattinach Couplet,பட்டினச் சித்தர் ஞானம் ,சித்தர் பாடல்கள்,Siddhar Couplet,Tamil Tutorial,Siddhar Songs,Tamil Songs,pattinach padalgal in tamil lyrics,devotional songs,Poet pattinach siddharபணிந்து துதிமனமே பல்லுயிர்கட் கெல்லாம்
அணுவிலணு வாங்கியிருந் தானை - துணிவாய்ப்
பிறவா திருக்கவும் பேரின்ப வாழ்வைத்
திறமாக நம்பிச் செலுத்து.